Specialisering i organisation og ledelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Kandidatuddannelser > Specialisering i organ...

Specialisering i organisation og ledelse

Institut for Statskundskab udbyder endnu en gang til efteråret specialiseringen i organisation og ledelse. Specialiseringen retter sig mod studerende, der gerne vil have stærke kompetencer inden for organisation og ledelse til brug på både det offentlige og private arbejdsmarked. Specialiseringen vil danne en solid teoretisk og empirisk basis både for en fremtidig lederkarriere og for jobs, hvor analyse af og forståelse for ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger er centrale.

Du kan her på siden læse mere om, hvad du kan få ud af at tage specialiseringen, hvordan den er opbygget, og hvad du skal gøre for at melde dig til specialiseringen.

Hvorfor skal jeg tage en specialisering i organisation og ledelse?

Fordi du er interesseret i organisation og ledelse. Specialiseringen er rettet mod studerende, der gerne vil arbejde med organisatoriske og ledelsesmæssige problematikker på et højt fagligt niveau, både teoretisk og empirisk. Specialiseringen består af tre fag samt specialet. Det giver mulighed for at sikre en bred og dyb forståelse for organisation og ledelse i både offentlige organisationer og private virksomheder, i interesseorganisationer og i ngo’er. Specialiseringen vægter både teoretisk fordybelse og forståelse for, hvordan teorier omsættes i praksis. De tre fag understøtter hinanden, og der er indtænkt progression mellem fagene.

Fordi du gerne vil være en del af et fagligt fællesskab på kandidatuddannelsen med andre studerende, der har samme faglige interesser som dig selv. Der optages max. 25 studerende på specialiseringen. De 25 vil have mange timer sammen hver uge i det semester, hvor specialiseringen afvikles. I det efterfølgende semester vil de blive tilbudt at deltage i et særligt specialeseminar for deltagerne i specialiseringen. Derudover vil undervisergruppen bag specialiseringen igennem forskellige aktiviteter understøtte etableringen af et aktivt miljø omkring specialiseringen. 

Fordi du gerne vil kunne præsentere et stærkt CV, der skiller sig ud i mængden. Studerende, der gennemfører specialiseringen, får tilføjet "med specialisering i organisation og ledelse" til deres endelige eksamensbevis. På den måde får arbejdsgiveren dokumentation for, at du har specialiserede og stærke kompetencer inden for organisation og ledelse, og at du bevidst har valgt at prioritere dine studier målrettet på disse områder.

Hvilke kompetencer får jeg, hvis jeg tager specialiseringen?

Specialiseringen i organisation og ledelse bidrager til at øge de studerendes viden og færdigheder om generisk organisation og ledelse gennem en faglig fordybelse i problemstillinger baseret på politologiske forvaltningstilgange. Med fokus på fire centrale temaer - organisation, ledelse, styring og evaluering - sætter uddannelsen de studerende i stand til selvstændigt og kritisk at udvælge og anvende politologisk og samfundsvidenskabelig teori og metode til at gennemføre egne analyser af faglige problemstillinger på et højt akademisk niveau. 

Specialiseringen i organisation og ledelse skal på den baggrund kvalificere de studerende til:

 • Varetagelse af højt kvalificerede akademiske funktioner på arbejdsmarkedet inden for specialiseringens område, både i den offentlige og den private sektor, fx HR- og konsulentfunktioner med fokus på udvikling, styring og evaluering samt ledelsesfunktioner
   
 • Deltagelse i videnskabeligt arbejde
   
 • Videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelse
   
 • Bestridelse af akademiske jobfunktioner generelt både inden for den offentlige og den private sektor

Viden

 • Reflektere over teorier og metoder inden for organisation og ledelse på et højt videnskabeligt niveau og baseret på en videregående og velfunderet viden om specialiseringens emneområder
   
 • Identificere og forholde sig kritisk til feltets teorier og metoder og relevante praksisfænomener som for eksempel ledelsestrends
   
 • Anvende sin faglige viden fleksibelt og alsidigt til at ræsonnere over styrker og svagheder ved anvendelse af teorier og metode i konkrete forsknings- eller arbejdssammenhænge

Færdigheder

 • Planlægge og gennemføre systematiske og velfunderede analyser af problemstillinger inden for organisation og ledelse og i denne forbindelse kunne vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige teorier og metoder
   
 • Omsætte teoretisk, metodisk og empirisk viden til praksis i empiriske analyser inden for specialiseringens beskæftigelsesfelt
   
 • Udarbejde analyse- og evalueringsmodeller i en videnskabelig eller praktisk kontekst og træffe kvalificerede og velbegrundede beslutninger om løsningsmodeller samt perspektivere brugen af disse
   
 • Argumentere selvstændigt, analytisk, kritisk og systematisk på et højt akademisk niveau i dialog om faglige problemstillinger inden for specialiseringens genstandsfelt

Kompetencer

 • Arbejde struktureret, selvstændigt, systematisk og med overblik – under hensynstagen til givne tidsrammer og akademiske kvalitetskrav
   
 • Lede, planlægge og gennemføre projekter og udviklingsarbejde i en organisatorisk- og eller ledelsesmæssig kontekst
   
 • Bestride akademiske jobfunktioner inden for den offentlige og private sektor i ind- og udland med særligt henblik på organisatoriske/ledelsesmæssige problemstillinger
   
 • Videreuddanne sig inden for de centrale politologiske fagområder, eksempelvis ved opnåelse af ansættelse som ph.d.-studerende
   
 • Varetage sin faglige videreudvikling og specialisering i et livslangt læringsperspektiv

Der vil blive udviklet en specifik kompetenceprofil for hvert af de to fag, der indgår i specialiseringen. Disse kompetenceprofiler kan dog løbende ændres alt efter undervisers vurdering af relevans.

Hvad består specialiseringen af?

Specialisering er 1-årig og omfatter 2 fag af 15 ECTS plus specialet, i alt 60 ECTS.

De to fag fordeler sig som et udbud, der retter sig mod en mundtlig eksamen og et seminar, der afsluttes med en eller flere karakterbedømte eksaminer. Deltagelse vil indgå i bedømmelsen. Eksamensformen fastsættes af underviser på baggrund af didaktiske overvejelser i planlægningen af de enkelte seminarer. Udbud og seminarer udbydes i efterårssemestret.

Underviserne på de to fag sikrer, at der ikke pensummæssigt er overlap de to  fag imellem. Den konkrete udformning af fagene kan variere fra semester til semester. Det er ambitionen, at fagene løbende skal opdateres på baggrund af den nyeste forskning og væsentlige empiriske udviklinger. De to  fags arbejdsdeling ligger dog fast, ligesom hovedformålet med de to fag ligger fast. Fagene bliver annonceret i lektionskataloget, og der kan den mere specifikke udformning ses.

Udbud: Organisation

Faget, organisation, giver den studerende en dybere indsigt i organisationsteorien, og danner dermed basis for de mere specifikke diskussioner af ledelses-, styrings- og evalueringslitteraturen. Formålet med faget er primært teoretisk, men teoretiske pointer bliver belyst med empiriske eksempler igennem undervisningsforløbet, og til den afsluttende mundtlige eksamen opfordres de studerende til at tage udgangspunkt i en selvvalgt empirisk case.

Faget indeholder en undervisningsgang om metode i organisationsstudier.

Faget bliver organiseret som en blanding mellem forelæsninger og forskellige aktiviteter til studenterinddragelse, afhængig af holdstørrelsen. Før aflevering af synopsis bliver der afholdt et synopsisseminar, hvor de studerende kan få feedback på deres udkast til synopsis.

Seminar: Styring og ledelse 

Faget giver den studerende en bred indsigt i forskellige styrings- og ledelsesparadigmer samt deres effekter. Der arbejdes med teoretisk litteratur, som forbinder styrings- og ledelsestrends med bredere tendenser inden for organisationsteorien for at give den studerende en bedre forståelse for de bagvedliggende antagelser og principper for en række styrings- og ledelsesværktøjer. Herudover illustreres værktøjerne ved analyse af empiriske cases og andre former for praksisnære analytiske øvelser. Faget prioriterer løbende feedback på skriftlige opgaver og praksisinddragelse.

Faget udbydes som et seminar og afvikles med 4 timer om ugen 

Underviserne på specialiseringen vil sørge for, at der dannes læsegrupper mellem de studerende på specialiseringen. Disse genereres ved et kick-off-arrangement, hvor de studerende også præsenteres for alle undervisere på forløbet. Det vil blive oprettet en facebook-gruppe i tilknytning til faget, hvor de studerende kan holde kontakten, og hvor relevante arrangementer og lignende kan annonceres. Forhåbentlig vil sådan en side udvikle sig til et aktivt community for nuværende og tidligere studerende med et fælles interesseområde. 

I løbet af semesteret afholdes to særlige arrangementer for de studerende, der følger specialiseringen:

1)      Et fagligt arrangement med et praktisk sigte, eksempelvis en ekskursion til et ministerium, en paneldebat eller lignende

2)      Et arrangement der retter sig mod forberedelse til specialeskrivning, enten i form af en problemformuleringsworkshop, oplæg fra undervisere om idéer til specialeemner, eller brush-up af metode. 

I forårssemestret organiseres der et særligt specialiseringsspecialeseminar for studerende på specialiseringen. Dette erstatter det almindelige specialeseminar. Her vil der være mulighed for at organisere den individuelle vejledning som klyngevejledning i det omfang, de studerende arbejder med tæt beslægtede emner.

Efterårssemesterets fag tages som en samlet blok, men det vil være muligt at vente med at skrive speciale til det følgende forårssemester. Der er altså ikke noget krav til, hvornår specialet skal skrives, blot at det skal skrives inden for specialiseringens genstandsfelt. Der vil ikke blive organiseret et særskilt specialeseminar for de deltagere i specialiseringen, der måtte ønske at skrive speciale i efterårssemesteret.

Optagelseskrav

Hvis der er flere end 30 tilmeldte studerende fordeles pladserne efter nedenstående kriterier:

 1. Karakteren i faget National Forvaltning på bacheloruddannelsen i statskundskab eller tilsvarende fag fra anden uddannelse
 2. Studieanciennitet

Tilmelding

Bemærk at der gælder tre forskellige tilmeldingsprocedurer:

Studerende der er optaget på kandidatuddannelsen i Statskundskab på Københavns universitet og har taget BA samme sted
Tilmelding til specialiseringen i organisation og ledelse sker via selvbetjeningen i undervisningstilmeldingsperioden. Der foretages én samlet tilmelding. Specialiseringens fag skal således ikke tilmeldes enkeltvis, da studieadministrationen vil sørge for dette.

Studerende der er optaget på kandidatuddannelsen i Statskundskab, men som ikke har taget faget National Forvaltning på BA’en ved Statskundskab på Københavns Universitet
Tilmelding til specialiseringen i organisation og ledelse sker via selvbetjeningen i undervisningstilmeldingsperioden. Der foretages én samlet tilmelding. Specialiseringens fag skal således ikke tilmeldes enkeltvis. Når denne tilmelding er gennemført sendes en mail til tcb@ifs.ku.dk indenfor undervisningstilmeldingsperioden. Mailen skal indeholde et eksamensbevis, hvoraf den opnåede karakter i et eller flere fag, der svarer til National forvaltning skal fremgå. Du skal fremsende et eksamensbevis samt dokumentation for, at du har taget fag der svarer til National forvaltning. Det vil sige, at du også skal fremsende kursusbeskrivelser og pensumlister for det/de relevante fag, da der så skal foretages en faglig vurdering. 

Studerende der forventer at starte på kandidatuddannelsen i Statskundskab på Københavns Universitet, men som endnu ikke er optaget på studiet
Tilmelding til specialiseringen i organisation og ledelse sker ved at fremsende en mail til tcb@ifs.ku.dk indenfor undervisningstilmeldingsperioden. Mailen skal indeholde et eksamensbevis, hvoraf den opnåede karakter i et eller flere fag, der svarer til National forvaltning skal fremgå. Hvis du ikke har taget faget National forvaltning, så skal du i stedet fremsende et eksamensbevis samt dokumentation for, at du har taget fag der svarer til National forvaltning. Det vil sige, at du også skal fremsende kursusbeskrivelser og pensumlister for det/de relevante fag, da der så skal foretages en faglig vurdering.

Hvor kan jeg få mere information?

 • Spørgsmål kan rettes til Caroline Howard Grøn på cg@ifs.ku.dk
    
 • Hvis du påtænker at søge specialiseringen kan du melde dig ind i gruppen "fremtidige specialister" på Facebook.
  Her bliver nyheder om specialiseringen løbende lagt ud
   Til toppen