Specialisering i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Kandidatuddannelser > Specialisering i polit...

Specialisering i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode

Institut for Statskundskab udbød for første gang specialiseringen i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode i efteråret 2015. Du kan her på siden finde mere information om specialiseringen, hvorfor du skal tage den, og hvad du skal gøre for at tilmelde dig.

Studiet af politisk adfærd søger at måle og forklare individers politiske handlinger og holdninger og udgør hermed et centralt element i politologien. Evnen til at analysere og forstå politisk adfærd er derfor en kernekompetence for politologer. Forskning i politisk adfærd spænder vidt, fra klassiske områder som vælgeradfærd, politisk deltagelse, politisk kommunikation og (politiske) værdier til mere specifikke emner såsom holdninger til forskellige politiske spørgsmål (fx immigration, skat, eller EU), betydningen af politiske skandaler, eller effekten af valgkampe på befolkningens stemmeadfærd. Uafhængigt af fokus er formålet at forstå, hvad der skaber, ændrer og fastholder individernes politiske holdninger og adfærd i en given samfundsmæssig kontekst. Til det formål anvendes primært kvantitativ metode, og denne metodiske tilgang udgør derfor et centralt element i specialiseringen. Studerende på specialiseringen får således et indgående kendskab til avancerede forskningsdesign og statistiske metoder, ligesom deres analytiske evner styrkes mere generelt. Specialiseringen i politisk adfærd og kvantitativ metode giver dermed de studerende mulighed for at fordybe sig i politisk adfærd samtidig med, at de udbygger deres færdigheder inden for relevante analysemetoder. 

Hvorfor skal du tage specialiseringen i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode?

 1. Du vil gerne have en bedre forståelse af politisk adfærd og politiske processer: Mange politiske tiltag har som formål at påvirke borgernes adfærd og i den sammenhæng bidrager den politiske adfærdsforskning med en forståelse af, hvilke konsekvenser den førte politik kan forventes at have for menneskers adfærd. Som eksempel kan nævnes betydningen af anvendelse af performance mål i den offentlige sektor (fx offentliggørelse af skolers karaktergennemsnit). Her kan den politiske adfærdsforskning bidrage med viden om, hvordan befolkningen reagerer på performance information og dermed udgøre et oplyst grundlag at føre politik på
   
 2. Du vil gerne være dygtigere til anvendt kvantitativ metode: Avancerede      kvantitative metoder anvendes i stigende grad inden for forskningen i politisk adfærd (og i det hele taget) såvel som i mange jobfunktioner. Derfor vil der være et stort fokus på disse metoder i specialiseringen, specifikt deres konkrete anvendelse i forhold til forskellige problemstillinger. Vi fokuserer på at anvende metoderne og ikke mindst på at formidle analysernes resultater
   
 3. Du vil gerne opleve faglig progression: Specialiseringen vil sikre en større faglig progression og sammenhæng for de studerende, hvilket vil sætte dem i stand til at gennemføre større, mere komplekse studier af politisk adfærd og holdninger. Dette vil ultimativt føre til dygtigere kandidater, som dermed også vil blive endnu mere attraktive for arbejdsmarkedet.
 1. Du vil gerne målrette din uddannelse mod arbejdsmarkedet: Med baggrund i specialiseringen vil kandidaterne have en stærk profil – emnemæssigt såvel som analytisk – som i stigende grad efterspørges af en bred vifte af arbejdsgivere (fx anvendelsesorienterede kvantitative metoder). De vil således både appellere til stillinger som eksplicit omhandler politisk adfærd (fx som konsulenter, eller medarbejdere i et politisk parti, en interesseorganisation eller lignende), som dækker politisk adfærd (fx journalister), og som påvirker politisk adfærd (fx inden for politisk kommunikation). Det ligger ligeledes lige for at anvende indsigter fra forskningen i politisk adfærd i markedsanalyser og analyser af brands, som i stigende grad efterspørges af private virksomheder. Endelig vil specialiseringen, som følge af det metodiske fokus, målrette de studerende mod en lang række stillinger som forudsætter stærke analytiske kompetencer (fx analytikerfunktioner i ministerier eller i private organisationer). I relation til målretningen mod arbejdsmarkedet er det også ambitionen at indgå partnerskaber med forskellige organisationer og virksomheder, som er potentielle aftagere af kandidater med baggrund i specialiseringen. Disse partnerskaber vil bl.a. indebære, at aftagerne leverer inputs til, hvordan specialiseringen kan blive så relevant som muligt i forhold til deres arbejdsopgaver (se foreløbige udtalelser fra eksterne parter nederst), ligesom det også kunne være i form af at levere empirisk materiale (”cases”), som vi arbejder med i undervisningen
   
 2. Du ønsker aktiverende og interagerende undervisning: Vi vil levere aktiverende, forskningsbaseret undervisning, idet forskerne bag specialiseringen alle er aktive forskere inden for forskellige grene af den politiske adfærdsforskning
   
 3. Du vil gerne indgå i stærkere relationer med underviserne: Som en konsekvens af at specialiseringsholdet følger flere fag med de samme undervisere bliver det muligt at knytte tættere bånd – både mellem studerende og undervisere samt internt mellem de studerende. Det betyder større gensidig forpligtelse med bedre undervisning til følge. Holdfølelsen vil også styrkes gennem forskellige forskningsarrangementer og events i regi af Center for Valg og Partier

Hvilke kompetencer opnår du?

Specialiseringen i politisk adfærd og kvantitativ metode vil give de studerende følgende kompetencer (i tillæg til dem som følger af en almindelig cand.scient.pol.-grad):

 • Overblik over centrale debatter inden for forskningen i politisk adfærd
   
 • Evnen til at identificere og differentiere centrale teoretiske perspektiver på politisk adfærd
   
 • Evnen til at gennemføre en informeret analyse af hvordan politiske tiltag påvirker (politisk) adfærd
    
 • Grundigt kendskab til forskellige teknikker til indsamling af kvantitative data samt avancerede kvantitative metoder til analyse af politisk adfærd og andre politologiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger
   
 • Evnen til at identificere den mest hensigtsmæssige metode til analyse af en given problemstilling, gennemføre denne analyse samt formidle resultatet
   
 • Evnen til at reflektere kritisk over egne og andres analyser baseret på anvendelse af avancerede statistiske metoder

Der vil blive udviklet specifikke kompetenceprofiler for hvert af de to obligatoriske fag, der indgår i specialiseringen, samt for specialiseringsvalgfagene.

Hvad består specialiseringen af?

Specialiseringen er 1-årig og består af et hovedfag i politisk adfærd som består af 15 ECTS, to fag af 7,5 ECTS samt et speciale skrevet indenfor specialiseringens emne hos én af de tilknyttede undervisere (se nedenfor), i alt 60 ECTS. Alle fag afsluttes med en karakterbedømt eksamen og skal aflægges ved IFS, KU. De studerende skal afslutte følgende fag (som minimum):

 • Politisk Adfærd (15 ECTS). Seminar som afsluttes med en karakterbedømt mundtlig eksamen med intern censur. Undervisning i 7 uger af ca. otte lektioner ugentligt. [PA]
   
 • Anvendt videregående kvantitativ metode (7,5 ECTS). Seminar som afsluttes med en karakterbedømt skriftlig eksamen (skriftlig opgave). Undervisning i 14 uger svarende til ca. to lektioner ugentligt. [AVKM]
   
 • Et valgfrit karakterbedømt seminar/udbud [specialiseringsvalgfag] godkendt af koordinator for specialiseringen. Undervisning i 7 uger af ca. fire lektioner ugentligt

Eksempel på ugeskema for politisk adfærd studerende (placeringen af fag er tilfældig men skal blot vise omfanget af undervisningen) med 30 ECTS point inden for specialiseringen:

Første syv uger i efterårssemesteret

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8-10

 

 

 

 

 

 

10-12

 

 

PA

 

PA

 

12-14

AVKM

PA

 

 

PA

 

16-18

 

 

 

Evt.   aften arrangement

 

 

Sidste syv uger i efterårssemesteret

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8-10

 

 

 

 

 

 

10-12

 

Specialiserings-   valgfag

 

 

 

12-14

AVKM

 

 

Specialiserings-

valgfag

 

16-18

 

 

 

Evt.   aften arrangement

 

 

 

 Til toppen

Fagene i specialiseringen udbydes om efteråret. Det vil sige, at den gruppe studerende, som følger specialiseringen i politisk adfærd, starter i efterårssemesteret. Der vil være mindst to udbud/seminarer, der kan tages som specialiseringsvalgfag. For at sikre faglig progression vil specialiseringsvalgfagene forudsætte viden svarende til den, der opnås i de to obligatoriske fag.

Specialiseringen er tilrettelagt sådan, at de studerende vil skulle forberede/deltage i undervisning ca. 40 timer pr. uge. Vi forventer at forberedelsen til ”Anvendt Videregående Kvantitativ Metode” vil være mindre i starten af semesteret, da der her gennemgås metoder, som i et vist omfang er kendt af de studerende fra metode-forløbet på deres BA-uddannelse.

De to obligatoriske fag

”Politisk Adfærd” gennemgår state-of-the-art inden for den politiske adfærdsforskning. Faget bygger oven på grunduddannelsen i Almen Statskundskab og Sammenlignende Statskundskab, men med fokus på politisk adfærd. Faget skal give de studerende en bred viden om forskningen i politisk adfærd. Vi bruger én til to undervisningsgange på hvert emne. Eksempler på emner kunne være: Vælgeradfærd, partimedlemsskab og partigrupper, politiske værdier, politisk deltagelse, psykologiske dispositioner for politiske holdninger og adfærd, betydningen af kontekst i forhold til politiske holdninger og adfærd. Det vil også kunne være fag, som tager et mere teoretisk udgangspunkt, men hvor der diskuteres på tværs af ovenstående specifikke emner, som fx politisk psykologi, politisk kommunikation eller politisk socialisering. ”Politisk Adfærd” tjener som fundament for det valgfrie specialiseringsvalgfag.

”Anvendt videregående kvantitativ metode” søger at øge de studerendes evne til at anvende og formidle analyser baseret på avancerede statistiske metoder samt kritisk vurdere andres arbejde baseret på disse. Faget bygger oven på grunduddannelsens Metode 1 og 2, men med fokus på kvantitative metoder. I kurset vil der være særlig fokus på, hvor velegnede de enkelte metoder er til at lave kausale slutninger. Følgende metoder vil kunne indgå i faget: brush-up og nuancering af metoder lært på bacheloruddannelsen (OLS samt logistisk regression), ordinal og multinomial logistisk regression, kluster- og faktoranalyser, matching, analyse af paneldata herunder random og fixed effects, eksperimentelle metoder (laboratorieksperimenter, felteksperimenter, surveyeksperi-menter og naturlige eksperimenter), regression discontinuity designs, og instrument-variabel regression.

Valgfaget

Valgfaget kan være enten indenfor emnet politisk adfærd eller videregående kvantitative metoder. De fleste fag vil kombinere de to ting, om end det ikke er et krav. Alle fag afsluttes med en karakterbedømt eksamen. Eksempler på fag der kan udbydes er:

 • Politisk psykologi
 • Politisk kommunikation
 • Public policy og politisk adfærd
 • Politiske kampagner og valgkampe
 • Medieeffekter på politisk adfærd
 • Partimedlemskab
 • Valgsystemer og individuelle strategier
 • Individuel interessegruppeadfærd
 • Følelser og kognitions betydning for holdningsdannelse
 • Politisk socialisering
 • Politisk deltagelse og felteksperimenter
 • Vælgeradfærd
 • Kontekst og politisk adfærd
 • Politisk kultur
 • Det multietniske samfund og social tillid
 • Fordomme og intolerance: Klassiske og nyere teorier
 • Naturlige eksperimenter i statskundskaben
 • Folketing, partigrupper mv.

Til toppen

Særlige aktiviteter for studerende på specialiseringen

I løbet af semesteret afholdes særlige arrangementer for de studerende, der følger specialiseringen. Det kunne inkludere faglige arrangementer med de aftagere, vi har været i dialog med omkring specialiseringen, f.eks. konsulentbureauer og politiske aktører, og seminarer hvor forskere – international såvel som fra IFS – præsenterer ny forskning i politisk adfærd og kvantitativ metode. Desuden vil vi oprette læsegrupper og en facebookside for faget.

Underviserne og gæsteforelæserne i efterårets fag vil igennem undervisningen give idéer til specialeemner. Derudover kan studerende på specialiseringen få inspiration fra alle de potentielle vejledere, der er tilknyttet specialiseringen. I forårssemestret organiseres et særligt specialiseringsspecialeseminar for studerende på specialiseringen. Dette erstatter det almindelige specialeseminar. Her vil der være mulighed for at organisere den individuelle vejledning som klyngevejledning i det omfang, de studerende arbejder med tæt beslægtede emner.

Efterårssemesterets fag tages som en samlet blok, men det vil være muligt at vente med at skrive speciale til det følgende forårssemester. Det kan være en fordel men er ikke et krav, at de to semestre ligger i forlængelse af hinanden. Det er muligt at tage andre fag kandidatuddannelsen eller på praktik- eller udenlandsophold mellem det første semester på specialiseringen og specialeskrivningen. Der er altså ikke noget krav til, hvornår specialet skal skrives, blot at det skal skrives inden for specialiseringens genstandsfelt. Men der vil ikke blive organiseret et særskilt specialeseminar for de deltagere i specialiseringen, der måtte ønske at skrive speciale i efterårssemesteret, og de skal derfor indgå i de kandidatuddannelsens normale specialeseminarer. 

Undervisere

Der er en lang række af ph.d.-studerende, post.doc. og fastansatte undervisere, der bidrager til at undervise og vejlede på specialiseringen:

Kasper Møller Hansen

Peter Thisted Dinesen

Peter Kurrild-Klitgaard

Henrik  Jensen

Karina Kosiara-Pedersen

Rasmus Tue Pedersen

Asmus Leth Olsen

Jacob Gerner Hariri

Julie Hassing Nielsen

Bolette Danckert

Rasmus Fonnesbæk Andersen

Jens Olav Dahlgaard

Bertel Teilfeldt Hansen

Jonas Hedegaard Hansen

Frederik Georg Hjorth

Martin Vinæs Larsen

 

 

Derudover inddrages internationale forskere og eksterne lektorer i specialiseringen, når det er relevant og kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer i politisk adfærd og kvantitativ metode.

Tilmelding

 • Tilmelding til specialiseringen via selvbetjening i tilmeldingsperioden 
    
 • Tilmelding til specialiseringens obligatoriske kurser via selvbetjening i tilmeldingsperioden

Optagelseskrav

Hvis der er flere end 30 tilmeldte studerende fordeles pladserne efter nedenstående kriterier:

 1. Karakteren i fagene Almen Statskundskab og Metode II på bacheloruddannelsen i statskundskab
   
 2. Studieanciennitet 

Foreløbige kommentarer fra aftagere

”Den påtænkte specialisering ud fra den foreliggende beskrivelse ser både seriøs, ambitiøs og særdeles anvendelig ud. Dels som et kvalificeret afsæt for videre forskning på området men endnu væsentligere som trædesten for, at de studerende kan positionere sig stærkt til arbejdsmarkedet uden for universiteterne… kandidaterne med kombinationen af faglig specialisering inden for vælgeradfærd og kvantitativ metode vil have overordentlig gode muligheder på det private arbejdsmarked – en kvalitet som må formodes at blive stadig stigende efterspurgt i de kommende år. Der er ganske kort vej fra studiet af vælgeradfærd til viden om forbruger- og kundeadfærd mere generelt.”
Thomas Yung Andersen, Partner & Managing Director Nordic, Epinion 

”Specialiseringen virker meget relevant. I moderne politisk kommunikation er vi efterhånden nået væk fra en grov opdeling af vælgerne i 'rød og blå'. Det er efterhånden også ved at gå op for flere og flere, at vælgere ikke altid agerer rationelt. Hvis politologien skal følge med, skal man låne mere og mere fra grene som behavioural economics, marketing og psykologi, som har ført til spændende nye indsigter i mange virksomheder og organisationer. Her er en specialisering i politisk adfærd en glimrende nyudvikling indenfor statskundskaben.”
Jacob Packert, Kampagneansvarlig, Radikale Venstre 

”Danske Regioner hilser den nye specialisering velkommen, og ser gode muligheder i de kompetencer, der er i fokus på specialiseringen. En politisk organisation er afhængig af medarbejdere, der forstår den politiske kultur, og som har kompetencerne til at analysere de dybere sammenhænge bag den politiske adfærd.”
Adam Wolf, Administrerende direktør, Danske Regioner 

”Hos Rambøll er vi meget interesserede i kandidater med solid forståelse for, hvilke faktorer der har betydning for samfundsfaglige fænomener. Eksempelvis borgeres brugeroplevelser med den kommunale service eller kunders loyalitet over for et brand. I det lys vil en kandidat med dette fags viden om præferencedannelse være interessant på en række af vores forretningsområder.  Konsulenter, der er i stand til at gennemføre komplekse analyser og problemløsning på et højt metodisk niveau på kort tid, kan komme rigtig langt hos Rambøll. Derfor kan kandidater, der har fulgt dette forholdsvis intensive og metodiske fag, optimere deres profiler ift. karrieremuligheder hos Rambøll.”
Tune Bergholt Hammer, Chefkonsulent, Rambøll

Hvor kan jeg få mere information?