Debatmøde: Medarbejderinddragelse

TILMELD DIG HER

Ledelseskommissionen foreslog i juni 2018 et serviceeftersyn af SU- og MED-arbejdet i det offentlige bl.a. begrundet i tvivl om tilstrækkelig effekt af anvendte ressourcer og tid. Med Ledelses- og kompetencereformen har regeringen foreslået en selvevaluering på nogle af de statslige arbejdspladser og har opfordret kommuner og regioner til at gøre det samme. Denne selvevaluering vil give et fingerpeg om kvaliteten og relevansen af det lokale samarbejde om styring og ledelse i den offentlige sektor.

I den anledning vil Forum til et debatmøde 6. maj, sætte fokus på hvad vi allerede ved om sammenhængen mellem MED- og SU-systemet, den løbende og mindre formaliserede inddragelse samt betydningen og potentialet af den i lyset af den fortsatte modernisering af den offentlige sektor.

I en nylig evaluering på det kommunale område (Forhandlingsfællesskabet 2017) tegner sig et billede af et relativt velfungerende system, idet der dog både her og endnu tydeligere i en tidligere evaluering fra Krevi (2011) peges på behov for opmærksomhed på ressourceforbruget. 

En undersøgelse fra FTF (2018) peger på en tendens til ændring i involveringen af medarbejdere, TR og SU/MED lokalt fra en forhandlingspræget til dialogpræget. Formen og omfanget for involvering synes fortsat at varierer dog fortsat meget og måske i stigende grad.

Der er indhøstet en række erfaringer om medarbejderinddragelse i Fremfærd, som er etableret mellem KL og personaleorganisationerne ifm. OK 13, fx projektet ”Samskabt styring” (Fremfærd 2018). Heri dokumenteres muligheden for nye måder at involvere medarbejdernes i styringen i og uden for MED.

På forskningsområdet foreligger en ph.d.-afhandling om kollektive organers medvirken i kommunale effektivisering (Nana Wesley Hansen 2015). Rapporten viser at medarbejderne i nogle tilfælde kan bidrage positivt også til udmøntning af besparelser. Der foreligger endelig en ph.d.-afhandling om nye roller ifm. samarbejdet om tillidsbaseret styring i Københavns kommune (Tina Øllgaard Bentzen, 2015). Rapporten viser bl.a. behov for en ændring i de roller, som forskellige de forskellige indtager, hvis en tillidsbaseret styring skal virke.  Også i den generelle forskning i offentlig ledelse spiller medarbejderinddragelse en rolle, jf. bl.a. Kurt Klaudi Klausen (2018, 2019)

Nogle af de spørgsmål vi vil adressere under debatmødet er:

 • Hvilken viden og erfaring kan forklare Ledelseskommissionens anbefalinger om et serviceeftersyn og regeringens anbefalinger om en selvevaluering?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem udviklingen i samarbejdet på den enkelte arbejdsplads, kommunen/hele institutionen/ministeriet og relationen med og mellem de centrale aktører (KL, FM, personaleorganisationerne)?
 • Hvordan spiller det formaliserede samarbejde og den løbende medarbejderinddragelse sammen?
 • Hvornår og hvordan kan det formaliserede samarbejde med medarbejderne bidrage positivt til en kommune/regions eller institutions strategi og styring?
 • Hvad kan ligge i et partnerskab om styring og strategi?
 • Hvilke snubletråde er der for sådanne partnerskaber, og er der erfaringer med at håndtere dem?
 • Hvilke nye roller for aktørerne kalder partnerskaber for styring og strategi på?
 • Hvordan kan de nye roller udvikles?

Vi har følgende til at indlede eftermiddagens drøftelser:

 • Professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, om potentialer og udfordringer i topledelsens inddragelse af medarbejdere i strategi, styring og ledelse
   
 • Lektor Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet om MEDs muligheder og udfordringer i forbindelse med effektiviseringsdagsordenen
   
 • Postdoc Tina Øllgaard Bentzen, RUC, om rolleforandringer, når sammenskabt styring skal lykkes

Mødet faciliteres af Mogens Hegnsvad fra Forum.

Mødet foregår på Center for Sundhed og Samfund, lokale 1.1.02.