Historie og formål

Forum blev oprettet af direktør Henrik Hjortdal, rådgiver Cristian S. Nissen, professor Preben Melander og universitetsdirektør Claus Nielsen i 2008 i kølvandet på de ufærdige bestræbelser for bedre styring og ledelse i Kvalitetsreformen. Forum har hidtil haft til huse på CBS, men er 1. januar 2018 flyttet til Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. 

Hovedtemaer for Forum siden dets start i 2008 har været styring og ledelse i den offentlige sektor. Synsvinklen har været kritisk over for den dominerende styringstænkning, som vi oplever er gået for vidt i centralisering, måling og dokumentation. Kvalitetsreformen og andre politiske signaler omkring 2007 pegede i retning af ønsker om en fornyelse af forvaltningspolitikken, men i årene efter har udviklingen været tøvende og uklar. 

Efterspørgslen efter nytænkning er dog ikke forstummet. De seneste to år er kritikken af styring og ledelse vokset, og den politiske erkendelse af behovet for at handle tilsvarende. Ledelseskommissionen og Sammenhængsreformen er de meste markante eksempler herpå. 

Ved flytning til Statskundskab (IFS) åbner sig en række nye muligheder, som knytter sig til IFSs position og potentialer i forhold til forvaltning, politik og organisation/ledelse. Forums fokus er netop styringskæden fra politik og økonomi over forvaltning til organiseringen og ledelsen af mødet med borgerne: Hvordan kan styring, organisering og ledelse støtte og styrke det værdiskabende møde mellem medarbejder og borger? 

Med de nye åbninger fra statslig side, administrativt og politisk, vil det være FORUMs opgave at bidrage til at besvare det spørgsmål, som trænger sig på: Hvad er de næste, konkrete skridt? Vi tror det er det gode spørgsmål, når Ledelseskommissionens og Sammenhængsreformens rapporter er afleveret. Og afgørende at svare på, hvis ikke bedre styring og ledelse (igen) skal forsvinde fra den politiske agenda, teknificeres og nedprioriteres i tiden derefter. 

 De centrale debattemaer vi opererer med p.t. kan præciseres således: 

  • Styringsformer i praksis, den fragmenterede udvikling af styringsværktøjer
  • Den offentlige leder/ledelse, udvikling, uddannelse, lederskab – herunder forbedring af organisation  og styring i centraladministrationen
  • At inddrage medarbejdere i styring og ledelse, medarbejdernes motivation, den offentlige arbejdsplads, anerkendende ledelse
  • At skabe balance mellem resultatstyring og anden styring, herunder sikre incitamenter og råderum for innovation og sammenhæng
  • Styringsreform, debatten om normative elementer i den offentlige styrings- og ledelsesdebat (”tillidsreform”, afbureaukratisering, innovation mm)
  • At sætte fokus på samspillet mellem de værdier og fagligheder, der knytter sig til hhv. styring og velfærdsproduktion

Til toppen


Har du spørgsmål omkring FORUM - For Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse
bedes du skrive til hhj@ifs.ku.dk