1. februar 2021

Kommunalpolitikere favoriserer borgere med samme etniske baggrund som dem selv

Ny forskning

Danske kommunalpolitikere er mindre responsive, det vil sige lydhøre og dedikerede, over for borgere med en anden etnisk baggrund end deres egen. Sammenlignet med borgere med majoritetsbaggrund er borgere med etnisk minoritetsbaggrund således mindre tilbøjelige til at få svar på deres henvendelser, når de kontakter en politiker med majoritetsbaggrund – og vice versa.

Det er én af konklusionerne i forskningsartiklen ”When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness”, der i denne uge publiceres i det fagfællebedømte tidsskrift American Political Science Review.

Studiet er foretaget af Professor Peter Thisted Dinesen, Ph.D. i statskundskab og cand.scient.pol. Malte Dahl, og cand.scient.pol Mikkel Schiøler, der alle er eller har været tilknyttet Institut for Statskundskab.

Baggrunden for undersøgelsen

Forskningslitteraturen har dokumenteret, at politikere i bl.a. USA forskelsbehandler vælgere på baggrund af deres etniske tilhørsforhold. Hvide og sorte politikere er således mere responsive over for vælgere, som de deler etnisk baggrund med, end over for vælgere med en anden etnisk baggrund. Motiveret af disse fund ønskede vi at undersøge, hvordan det forholder sig i Danmark. Mere konkret har vi undersøgt, om danske kommunalpolitikere forskelsbehandler vælgere på baggrund af deres navn – og i forlængelse heraf, hvad der forklarer graden af eventuel forskelsbehandling.

Fremgangsmåde

I tråd med tidligere studier har vi undersøgt responsiviteten blandt danske kommunalpolitikere gennem et felteksperiment. Vi kontaktede næsten alle kommunalpolitikere i Danmark (i alt 2.395 personer) per mail forud for kommunalvalget i 2017 med en kort forespørgsel om, hvor (på hvilket valgsted) en fiktiv vælger skulle stemme ved det kommende valg. Hvorvidt politikerne svarede på spørgsmålet eller ej udgør en simpel, men meningsfuld indikator på deres responsivitet over for en given vælger.

Vi valgte tilfældigt, om mailens afsender skulle have et navn, der er typisk for minoritetsdanskere med oprindelse i muslimske lande, fx Mohammad, eller et navn som er typisk for majoritetsdanskere, fx Peter. Denne metode har været brugt i årtier til at påvise forskelsbehandling på eksempelvis arbejdsmarkedet i en række lande – herunder i Danmark. Derudover bestemte vi desuden tilfældigt, hvilket køn afsenderen havde samt hvorvidt vælgeren indikerede, at hun/han regnede med at stemme på politikeren igen. Dette giver mulighed for at undersøge om forskelle i politikernes svartilbøjelighed afhænger af vælgernes etniske baggrund og køn samt om en indikation på, at man vil stemme på politikeren, hæver svartilbøjeligheden. Vi finder ingen overordnet forskel på tværs af køn.

Hovedresultater

Danske kommunalpolitikere udviser et højt niveau af responsivitet sammenlignet med studier fra andre lande. De svarede på ca. 63% af de modtagne henvendelser. Men de gør samtidig forskel på baggrund af etnicitet. Studiet når til tre hovedkonklusioner i den henseende.

For det første finder vi, ganske som i undersøgelser fra andre lande, at danske kommunalpolitikere er mere responsive over for vælgere, som de deler etnisk baggrund med. Kommunalpolitikere med etnisk majoritetsbaggrund svarer godt 17 procentpoint mindre på henvendelser fra vælgere med minoritetsbaggrund sammenlignet med vælgere med majoritetsbaggrund. Helt parallelt svarer kommunalpolitikere med minoritetsbaggrund ca. 20 procentpoint mindre på henvendelser fra vælgere med etnisk majoritetsbaggrund. Politikerne favoriserer altså klart medlemmer af deres egen etniske gruppe.

En mulig forklaring på dette resultat er, at politikerne agerer strategisk og undlader at svare bestemte etniske grupper, fordi de forventer, at disse har en lavere sandsynlighed for at stemme på dem. Vi kan undersøge denne forklaring ved at se på, om forskelsbehandlingen reduceres, når den fiktive vælger angiver, at vedkommende regner med at stemme på kommunalpolitikeren igen. Her fokuserer vi kun på kommunalpolitikere med etnisk majoritetsbaggrund. Vi finder, at politikerne generelt svarer mere, når vælgerne indikerer, at de vil stemme på dem igen, men vi ser ingen tendens til, at det reducerer forskelsbehandlingen mellem de etniske grupper. Majoritetspolitikerne gør mindst lige så meget forskel, når de ved, at minoritetsvælgerne vil stemme på dem igen.

Efter at have konstateret at (majoritets)politikerne tilsyneladende ikke påvirkes af tilskyndelser til genvalg, er det oplagte spørgsmål, hvad – om noget – der kan gøres for at reducere forskellen i responsivitet. I artiklen undersøger vi én potentiel metode til dette, nemlig at vælgerne selv identificerer responsive politikere ud fra de politiske standpunkter, politikerne ytrer.

Vi har undersøgt dette ved at koble majoritetspolitikernes politiske standpunkter – udtrykt i en online kandidattest forud for kommunalvalget – til deres svar på henvendelserne fra de fiktive vælgere. Vi finder, måske som ventet, at majoritetspolitikere fra partier, der er mindre restriktivt indstillede over for flygtninge og integration, er mere responsive over for etniske minoritetsvælgere. Mere slående finder vi den samme sammenhæng blandt politikere, der tilhører det samme parti. Det betyder, at majoritetspolitikere, der er mindre restriktivt indstillede over for flygtninge og integration, er mere responsive over for etniske minoritetsvælgere end deres mere skeptiske partifæller.

Opsummerende finder vi altså, at danske kommunalpolitikere generelt er relativt responsive over for vælgerne, men at de favoriserer vælgere med den samme etniske baggrund som dem selv. Selv når majoritetspolitikere har en klar interesse (ønsket om genvalg) i at svare alle vælgere, reducerer det ikke forskelsbehandlingen. Etniske minoritetsvælgere kan identificere mere responsive partier og politikere gennem deres holdninger til flygtninge og integration.

Det er vores håb, at resultaterne kan skabe opmærksomhed og dialog om bias i politisk repræsentation i Danmark – i det hele taget, og specifikt i forhold til etniske minoriteter.  

Yderligere information

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Peter Thisted Dinesen, mail: ptd@ifs.ku.dk

Forfatterne til undersøgelsen står til rådighed for en kortere online præsentation af undersøgelsen for kommunalbestyrelser.

Læs mere om projektets indsamling og brug af persondata.

Resultaterne fra undersøgelsen er publiceret i atiklen ”When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness”, der er publiceret i det fagfællebedømte tidsskrift American Political Science Review.