Mødedato i Merit/disp.-udvalget

Merit- og dispensationsudvalget afholder som udgangspunkt møde en gang hvert semester. 

Merit- og dispensationsansøgninger behandles administrativt og løbende. 

Dog behandles sager af mere principiel karakter i merit- og dispensationsudvalget. 

Det anbefales, at indsende ansøgninger i god tid. Du skal regne med 6 ugers sagsbehandlingstid fra modtagelsen af alle relevante bilag. Skal sagen drøftes i merit- og dispensationsudvalget, kan der gå længere tid. 

Ansøgning og bilag i ét dokument skal indsendes elektronisk som Word- eller pdf-fil.  

Ansøgningsskemaer findes på KUnet >> kurser og ophold uden for instituttet >> Merit og forhåndsgodkendelse

Skemaet downloades fra KUnet og gemmes som Word fil lokalt på egen computer.