Undervisningsteams - Institut for Statskundskab – Københavns Universitet

Institut for Statskundskab > Uddannelser > Undervisningsteams

Undervisningsteams

Introduktion til Politologiske Problemstillinger

De studerende introduceres til væsentlige politiske problemstillinger, der inkluderer nogle af politologiens grundbegreber (fx stat, demokrati, magt, legitimitet).

Dansk og Komparativ Politik 1

Formålet med kurset er at give de studerende en teoretisk baseret forståelse for det danske politiske system og to grundlæggende begreber i statskundskaben, nemlig demokrati og magt.

Dansk og Komparativ Politik 2

Dansk og Komparativ Politik 2 er det andet af tre forbundne kurser inden for området dansk og komparativ politik. Kurset omhandler tre centrale politologiske problemstillinger i demokratiske systemer.

Dansk og Komparativ Politik 3

Det tredje kursus teoretiserer og forklarer de demokratiske institutioner, inden for hvilke politik blev studeret i de to foregående fag, Dansk og Komparativ Politik 1 og 2.

International Politik 1

Faget introducerer den studerende til de centrale problemer og politikområder i international politik. Det gør dem i stand til at diskutere og reflektere kritisk over hvad disse problemer skyldes.

International Politik 2-3

Faget præsenterer IP disciplinens klassiske teorier, herunder nyere videreudviklinger, samt alternative teori- og metode forståelser af disciplinen IP.

Politisk Teori 1-2

Det samlede formål med de to fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for den politiske idéhistorie og de vigtigste debatter i nutidig politisk teori.

Videnskabsteori og metodologi

Faget giver de studerende en indføring i samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metodologi. Med vægten lagt på forskellige videnskabsteoretiske retninger i forlængelse af forståelsen af politologi

Metode 1-3

Faget trækker på den viden om videnskabelige logikker og paradigmer som er introduceret i Videnskabsteori og Metodologi. Faget består af tre grundelementer.

Sociologi 1-2

Faget demonstrerer tillige sociologiens empiriske bidrag til forståelsen af den samfundsmæssige udvikling, særligt fra begyndelsen af industrialisering og frem til i dag.

Økonomi 1-2

Stort set al økonomisk teori og økonomisk analyse udspringer af mikroøkonomien, makroøkonomien eller en kombination af de to. Mikroøkonomien introduceres som fag 1, makroteorien som fag 2.

Offentlig forvaltning 1-2

Faget tager udgangspunkt i forvaltningens placering og indflydelse i det demokratisk politiske system. Undervisningen er struktureret omkring tre hovedtemaer.

Offentlig politik

Faget introducerer teorier og empiriske viden fra klassiske og nyere tekster om offentlig politik. Faget placerer studiet af offentlig politik i kontekst af andre tilgrænsende felter.

Europæisk Politik

Faget placerer Europæisk politik i global kontekst med det formål at gøre de studerende i stand til at beskrive og analysere den Europæiske Unions institutioner, aktører og politiske processer samt deres indhold.

BA-forløbet

Bachelorprojektet er en længere akademisk opgave, hvor den studerende analyserer en selvvalgt problemstilling, der behandler konkrete samfundsforhold og har politologisk relevans.

Offentlig ret

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis.