Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering

Vi lever i en tid, hvor evaluering og andre systemer til måling og dokumentation spiller en stor rolle i styring og udvikling af den offentlige sektor.

Words on Green Board
Foto: creditscoregeek.com - Flickr

Formålet med CREME er at synliggøre og videreudvikle den forskning, der foregår på IFS i sådanne systemer, herunder performance management, akkreditering, tilsyn osv. Vi forsker i, hvordan sådanne systemer formes af organisatoriske og politiske forhold og hvordan de virker på det praktiske plan og på den store offentlige og demokratiske arena. Af særlig interesse er, hvordan politiske processer og evalueringsprocesser spiller sammen.

Vore forskningsspørgsmål kræver både en teoretisk og begrebslig beskrivelse af de officielle formål med sådanne systemer såvel som en karakteristik af systemernes typer. Det kræver også opmærksomhed mod dokumentationens form, for eksempel at den typisk er baseret på tal. Og det kræver undersøgelser af, hvordan mennesker forstår og anvender evaluativ viden. Ofte har evalueringer og evalueringssystemer konsekvenser, der rækker langt videre end de officielle formål.

CREME bringer mennesker og ideer sammen. CREME formidler ny forskning og skaber dialog mellem forskere, offentlige institutioner, fonde, studerende og den interesserede offentlighed. Forskere ved CREME deltager i offentlig debat og i bedømmelses- og rådgivningsarbejde for offentlige myndigheder.

De studerende på overbygningen i statskundskab oplever nærkontakt med CREME på en særlig kernefaglig linje i evaluativ viden.

Oversigt over afsluttede forskningsprojekter med relation til Center for Resultater, Effekter, Måling og Evaluering (CREME):

 

 

 

 

 

 

Projektleder: Peter Dahler-Larsen.
Projektets løbetid: 1. september 2017 til 31. august 2020.

Formålet med arbejdspladsvurderinger er at kortlægge eventuelle arbejdsmiljø-problemer og dermed bane vejen for analyse og prioritering samt handleplan for virksomhedens forbedring af arbejdsmiljøet. I det foreliggende projekt anskues APV som et eksternt lovbestemt virkemiddel, der internt tilsigtes at fremme refleksivitet via selvevaluering og ansvarstagen for opfølgning. APV finder sted i et spændingsfelt mellem refleksivitet og rutine. Det er kendt fra organisationsteorien, at rutiner bruges til at håndtere tvetydighed og kanalisere de former for information, som organisationen finder relevant. Mange organisationer bruger mere eller mindre standardiserede pakkeløsninger til dataindsamling til brug for APV, så som præspecificerede spørge-skemaer. Rutiner kan slide på opmærksomheden i organisationer, ligesom flere rutiner kan konkurrere om opmærksomheden. Kan rutiner i APV rumme faktorer i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan karakteriserer centrale aktører brugen af APV? Hvilke forhold i organisationen øver indflydelse på brugen af APV, herunder hvorvidt APV sammenflettes med andre processer i organisationen? Kan der identificeres typiske mønstre hos organisationer, der drager nytte af APV versus organisationer, der ikke gør? Projektet vil belyse brugen af APV både i dybden via case studier og i bredden via dokumentanalyser og en survey til nøglepersoner.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Dahler-Larsen, Peter Professor +4535324103 E-mail
Olsen, Asmus Leth Professor, Viceinstitutleder +4535323401 E-mail
St Denny, Emily Flore Tenure Track Adjunkt +4535331908 E-mail
Stenderup, Rasmus Fredslund Ph.d.-stipendiat +4535329561 E-mail

Kontakt

Professor Peter Dahler-Larsen
Mail: pdl@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 41 03