Niels-Henrik Topp

Niels-Henrik Topp

Lektor emeritus

Niels-Henrik Topp er uddannet cand.polit. i januar 1977 og har været ansat som stipendiat og adjunkt/­lektor ved Økonomisk Institut 1977- 1987 samt Institut for Statskundskab (1987-), begge Køben­havns Univer­sitet. Endvidere har jeg i perioden 1981-1982 været ansat som forskningsstipendiat ved Kryolitselskabet Øresund A/S med arbejdsplads både på virksomheden og Universitetet.

Forskning

Jeg bliv i 1987 tildelt den statsvidenskabelige doktorgrad (dr.polit.) på grundlag af en afhandling om Udviklingen af de finanspolitiske ideer i Danmark 1930-1945. I disputatsen  sættes de rent teorihistoriske aspekter ind i en økonomisk-historisk sam­menhæng.

Jeg har efterfølgende gennemført en række kvalitative studier henholdsvis af de finanspolitiske effekter og af arbejdsløshedens størrelse i 1930erne. Sideløbende med min teorihistoriske forskning, har jeg gennemført en omfattende forskning i  den danske kryolitindustris udvikling 1856-1990 .   

Aktuel forskning

Indenfor de seneste år har jeg foretaget specialstudier af den danske økonom Jens Warming's bidrag til makroøkonomi og fiskeriøkonomi.  Desuden har jeg i samarbejde  med professor Michael Møller (CBS)  studeret dansk bank- og kreditforenings historie.

ID: 3667