Evaluering

Introduktion

Formålet med kernefagligheden i Evaluering er at uddanne studerende med særlige kompetencer til at udføre evaluering, bestille evaluativ viden og anvende den på en reflekteret måde. Det kræver både kendskab til og kompetencer inden for evaluering såvel som en evne til at se evaluering som en del af vidensamfundet i al dets organisatoriske, institutionelle og politiske kompleksitet. Derfor skal man både lære evaluering som et håndværk og lære at analysere evaluering i en samfundsmæssig kontekst.

Evaluering er et samlebegreb. Det omfatter mange former for viden og dokumentation, både proces og resultat af en undersøgelse, både enkelte undersøgelser og strømme af viden så som f.eks. audit, indikatorer, benchmarking, kvalitetsmålinger og test. Det omfatter også både teori og praksis..

Arbejdsformer

På linjen kombinerer vi løbende teori med praktiske eksempler. Det sker gennem virkelige cases, vignetter, øvelser og diskussioner. Man kan arbejde med evalueringscases i form af kommissorier, forslag til design af evalueringer, diskussion af færdige evalueringer, interessenters opfattelse af og involvering i evalueringsprocesser, politisk anvendelse af evalueringer, etik i evaluering mm. På linjen sætter vi den praktiske konstruktion af viden i sammenhæng med større spørgsmål om ekspertise og politik. Praktiske indslag ses ikke blot som illustrative for teori og som motivationsmæssige virkemidler for de studerende, men også som læringsanledninger i deres egen ret. Der hentes eksempelmateriale både inden for og uden for gængs ”evaluering” for derved at illustrere rækkevidden af stoffet. I de studerendes egne opgaver er der frit emnevalg.

Eksempler på emner

De studerende på denne linje skriver opgaver og specialer om emner som:

- dokumentationsbyrden for offentligt ansatte
- internationale undersøgelser af kvaliteten i skolen
- problemer ved at evaluere effekten af kunst
- ghettolistens kriterier i et evalueringsperspektiv
- syvtrinskalaen som evalueringsinstrument
- anbringelser af børn set fra de anbragte børns perspektiv
- hvordan virker samskabelse i kommunerne i praksis
- hvordan evalueres frikommuneforsøg
- lever klimaborgertinget op til krav for deliberativ evaluering

Opbygning af den kernefaglige linje

Den kernefaglige linje i evaluering indeholder to obligatoriske kurser, som skal tages på det samme efterårssemester:

 • Evaluering (15 ECTS). Her kommer vi ind på evalueringsteori, evalueringsmodeller, etik og god praksis i evaluering, samt anvendelse af evaluering i organisatorisk og politisk sammenhæng
 • Viden (7,5 ECTS). Her kommer vi ind på videnssociologiske problemstillinger, f.eks. Hvad tæller som viden? Hvad er konsekvenserne af kvantificering? Hvad er en ekspert? Hvilke aktører blander sig i vidensprocesser og på hvilke arenaer?

Nærmere fagbeskrivelser med kompetencebeskrivelser kan du se på www.kurser.ku.dk

Læs om hele opbygningen af kandidatuddannelsen i Statskundskab.

Hvorfor skal du tage den kernefaglige linje i evaluering?

 • Fordi du vil sætte samfundsvidenskabelig metode i spil i praksis og bruge resultaterne som grundlag for at skabe forandring.
 • Fordi du ser dig selv arbejde med evaluering, undersøgelser, kvalitetsmåling, udredninger eller anvendt forskning fremover.
 • Fordi du vil støtte ledelsesmæssige og politiske beslutninger ved hjælp af viden.
 • Fordi du vil bidrage til en oplyst og kritisk debat om evaluering og dens anvendelse i samfundet.

Eksempler på viden, færdigheder og kompetencer

 • Viden til at analysere forskellige former for vidensproduktion
 • Viden til at diskutere aktuelle trends i vidensproduktion
 • Viden om en række væsentlige evalueringsmodeller
 • Færdigheder til at analysere en evalueringssituation
 • Kompetence til selvstændigt at bestille, planlægge og gennemføre evaluering
 • Kompetence til at reflektere over egen og andres evalueringspraksis
 • Kompetence til at analysere anvendelse af viden ved hjælp af forskellige teoretiske tilgange
Den fulde liste over faglige mål fremgår af fagbeskrivelserne.

Undervisere

Peter Dahler-Larsen og Emily St Denny.

Vidnesbyrd fra tidligere studerende på linjen

”Faget har været dejligt praksisnært. For mig har casene været gode tankebrydere.”

”Jeg har fået bedre blik for de usynlige dilemmaer og det politiske i evaluering.”

”Nu ser jeg lidt mere på evalueringens betydning for andre - og lidt mindre på DJØF-vinklen.”

”Jeg er blevet udfordret på etikken i evaluering. Jeg er blevet mere klar over mine egne værdier.”

”Det har været fint at få nogle alternative tilgange til effektevaluering med i værktøjskassen.”

”I det her fag tager vi lidt mere hensyn til det relationelle end vi har gjort tidligere i studiet.”

”Viden om evaluering vil gavne mig, når skal være med til at omsætte dokumentation til beslutninger.”

”Jeg er blevet opmærksom på, at hvis man bygger evaluering tidligt ind, så kan det gøre projekter bedre.”

Tilmelding til den kernefaglige linje

Du kan læse mere om tilmeldingsprocessen på din studieinformationsside på KUnet.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål til den kernefaglige linje, så kan du kontakte Peter Dahler-Larsen. Har du praktiske spørgsmål til tilmelding, eksamensformer eller studieplanlægning, så kan du kontakte Studievejledningen.