Studienævnet

Studienævnet har til opgave at medvirke til, at Institut for Statskundskab lever op til formålsbeskrivelsen i Universitetsloven om at "give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau." Studienævnets hovedopgave er at godkende de halvårlige undervisningsplaner. Studienævnet forestår evaluering af undervisningen, udarbejder nye studieordninger og behandler ansøgninger om merit- og dispensationer fra den gældende studieordning. Det er også Studienævnet, der lægger budget for studiet.

Studienævnet består af ti medlemmer. Fem medlemmer er VIP-repræsentanter (videnskabeligt personale), der tiltrådte 1. februar 2016 og er valgt til den 31. januar 2019. De fem øvrige medlemmer er studenterrepræsentanter, der tiltrådte den 1. februar 2018 og er valgt for 1 år. Klik ind på 'Medlemmer' i venstre spalte og se, hvem der aktuelt er medlem.

For at lette studienævnets arbejde er etableret to udvalg. 'Merit-disp-udvalget' behandler merit-, dispensations- og praktiksager mv. og kommer med indstillinger herom til Studienævnet. Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre og udvikle undervisningskvaliteten og det pædagogiske indhold bl.a. gennem konstruktiv evaluering. I den forbindelse står Kvalitetsudvalget bl.a. for den årlige uddeling af undervisningsprisen og for initiativer til sikring af høje svarprocenter blandt studerende. 

Det er muligt at følge med i Studienævnets arbejde ved at klikke sig ind på "Referater".

Anders Berg-Sørensen, formand
Vibe Johanne Tvede Geisler, næstformand