Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Studienævnet har til opgave at medvirke til, at Institut for Statskundskab lever op til formålsbeskrivelsen i Universitetsloven om at "give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau." Studienævnets hovedopgave er at godkende de halvårlige undervisningsplaner. Studienævnet forestår evaluering af undervisningen, udarbejder nye studieordninger og behandler ansøgninger om merit- og dispensationer fra den gældende studieordning. Det er også Studienævnet, der lægger budget for studiet.

Studienævnet består af fire medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale, 3 studerende valgt fra statskundskabsstudiet, og 1 studerende valgt fra samfundsfagsstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte forskere og en næstformand blandt de valgte studerende. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 8 møder om året.

For at lette studienævnets arbejde er der etableret to underudvalg.

  1. Merit-disp-udvalget behandler merit-, dispensations- og praktiksager mv. og kommer med indstillinger herom til Studienævnet
  2. Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre og udvikle undervisningskvaliteten og det pædagogiske indhold bl.a. gennem konstruktiv evaluering. I den forbindelse står Kvalitetsudvalget bl.a. for den årlige uddeling af undervisningsprisen og for initiativer til sikring af høje svarprocenter blandt studerende

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Se Studienævnets Forretningsorden (pdf).

Medlemmer:

Pr. 1. februar 2024.

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere):

Karina Kosiara-Pedersen (Studienævnsforperson)
Peter Marcus Kristensen (VIP repræsentant)
Mogens Jin Pedersen (VIP repræsentant)
Christian F. Rostbøll (VIP repræsentant)

Studerende:

Emma Ramgil Christensen (Næstforperson) (Statskundskabs Fagråd)
Anton Stubbe Teglbjærg (Statskundskabs Fagråd)
Julia Tornqvist Lohse (KS - Den tværborgerlige liste)
Marie Rask Hjortkjær

Studenterrepræsentanter vælges for et år af gangen.
Læs mere om valg på KU.

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Andreas Stokke