Studienævnet

Studienævnet har til opgave at medvirke til, at Institut for Statskundskab lever op til formålsbeskrivelsen i Universitetsloven om at "give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau." Studienævnets hovedopgave er at godkende de halvårlige undervisningsplaner. Studienævnet forestår evaluering af undervisningen, udarbejder nye studieordninger og behandler ansøgninger om merit- og dispensationer fra den gældende studieordning. Det er også Studienævnet, der lægger budget for studiet.

Studienævnet består af fire medarbejdere valgt blandt det videnskabelige personale og fem studerende valgt fra statskundskabsstudiet. Studienævnet vælger en studienævnsformand blandt de valgte forskere og en næstformand blandt de valgte studerende. Studienævnet indstiller til dekanen, at studieleder udpeges som studienævnsformand. Videnskabeligt personale er valgt for 3 år, mens de studerende er valgt for 1 år. Der afholdes ca. 5 årlige møder.

For at lette studienævnets arbejde er der etableret to underudvalg.

  1. 'Merit-disp-udvalget' behandler merit-, dispensations- og praktiksager mv. og kommer med indstillinger herom til Studienævnet
  2. Kvalitetsudvalget har til opgave at sikre og udvikle undervisningskvaliteten og det pædagogiske indhold bl.a. gennem konstruktiv evaluering. I den forbindelse står Kvalitetsudvalget bl.a. for den årlige uddeling af undervisningsprisen og for initiativer til sikring af høje svarprocenter blandt studerende

Reglerne for studienævnet er beskrevet i Universitetslovens § 18.

Medlemmer:

Pr. 1. februar 2022.

VIP = Videnskabeligt Instruktivt Personale (forskere og undervisere):

Karina Kosiara-Pedersen (studienævnsforperson)
Lene Hansen (VIP repræsentant)
Mogens Jin Pedersen (VIP repræsentant)
Christian Rostbøll (VIP repræsentant)

Studerende:

Emma Ramgil Christensen, næstforperson i studienævnet (Statskundskabs fagråd)
Josefine Wichmann Paaske (Den borgerlige liste)
Peter Witfelt Larsen (Statskundskabs Fagråd)
Kevin Hangaard Olesen (Samfundsfag)

Studenterrepræsentanter vælges for et år af gangen.
Læs mere om valg på KU.

Kontakt studienævnet:

Sekretær for studienævnet Troels Claus Baagland