Studerende på statskundskab. Foto: Sara Galbiati

Hvem kan blive meritstuderende?

Hvis du læser på et andet universitetsstudie, men gerne vil tage enkelte kurser på Institut for Statskundskab, skal du søge om at blive meritstuderende. Meritstuderende optages på ét eller flere kurser for ét semester ad gangen.

Du skal som meritstuderende på Institut for Statskundskab have bestået min. 30 ECTS inden for de politologiske kernefagområder:

 • Komparativ politik
 • International politik
 • Offentlig forvaltning og politik
 • Politisk teori
 • Samfundsvidenskabelig metode

Det ovenstående krav gælder ikke for kurser på første år/første del af progressionskurserne på første år: Dansk og Komparativ Politik 1/International Politik 1/Politisk Teori 1. Det er et krav, at første del(e) af et progressionskursus er bestået, førend du kan blive optaget på kursus nummer 2 og 3. 

Derudover er det et krav, at studerende skal have bestået kurser inden for subdisciplinen international politik for at kunne tage valgfag inden for dette område og tilsvarende inden for subdisciplinerne offentlig forvaltning og politik, politisk teori, komparativ politik og samfundsvidenskabelig metode for at kunne tage valgfag inden for disse områder.

Hvis du allerede er færdiguddannet, men ønsker at tage enkelte fag, kan du blive optaget på Åbent Universitet.

Hvilke kurser kan man søge som meritstuderende?

Du kan finde kurser udbudt af Institut for Statskundskab i KU’s kursuskatalog: www.kurser.ku.dk

Kurser for forårssemestret offentliggøres 1. november og kurser for efterårssemestret offentliggøres 1. maj.

Meritstuderende kan søge om optagelse på alle kurser udbudt af Institut for Statskundskab på nær

 • kurser som er en del af en kernefaglig linje (engelsk: core subject tracks)
   
 • obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse (Security Risk Management, Security Studies, Political Risk Analysis, Knowledge, Production and Evaluation, Organization and Risk)
   
 • kurset Samfundsfag: Profession og Praksis

Pladserne på kurserne fordeles efter lodtrækningsprincippet. For efterårssemesteret 2022, vil pladserne blive tildelt efter først til mølle-princippet.

Hvordan bliver man meritstuderende?

For at blive optaget som meritstuderende, skal du indsende ansøgningsskemaet indenfor ansøgningsfristen. Du finder link til skemaet øverst i højre hjørne.

Da kurserne på Statskundskab er pladsbegrænsede, er det en god ide at tilføje 1-2 ekstra kursusønsker, såfremt et ønsket kursus skulle være fyldt op. Det er ikke muligt at komme på en venteliste.

Derudover, skal du have en forhåndsgodkendelse fra dit eget institut, hvor det fremgår, at kurset kan meritoverføres til din uddannelse.

Der er ansøgningsfrist for at blive meritstuderende 1. juni for efterårssemestret og 1. december for forårssemestret.

Nødvendige bilag

Der skal vedlægges eksamensudskrift, som dokumentation for beståede ECTS på igangværende uddannelse. Har du endnu ikke bestået nogle ECTS, skal du vedlægge dokumentation for din indskrivning på uddannelsen.

Søger du fag med specifikke adgangskrav, skal du dokumentere at kravene er opfyldt, jf. nedenfor:

Du skal have bestået Matematik på B-niveau for at blive optaget på Mikroøkonomi, Makroøkonomi eller Metode 1. Du skal have bestået Metode 1 for at blive optaget på Metode 2.

Forhåndsgodkendelse fra Studienævn på igangværende uddannelse skal vedlægges med meritansøgningen eller eftersendes senest den 15. august (efterårssemesteret) eller 15. januar (forårssemesteret). Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen hvilke fag samt hvor mange ECTS, der kan meritoverføres til igangværende uddannelse.

Er du ikke EU/EØS-statsborger, skal du vedlægge din opholdstilladelse.

Optagelse

Du vil senest seks uger efter ansøgningsfristen få besked om, hvorvidt du er optaget. Når du er indskrevet vil du få tilsendt et studiekort med en adgangskode, som du skal bruge til at logge dig på universitetets studieportal, KUnet. Hvis du få dage før semesterstart endnu ikke har modtaget studiekort og pinkode, kan du kontakte SAMF-Informationen på 35 32 46 00 eller studentinfo@samf.ku.dk, alternativt ID-kort enheden på 35 32 27 00 eller idkort@adm.ku.dk.

Indskrivning som meritstuderende gælder kun for ét semester.

Eksamen

Ved tilmelding til kurserne bliver du automatisk eksamenstilmeldt. Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed for eksamensafmelding, medmindre du kan dokumentere at dit hjemstudie godkender afmeldingen. Du kan læse mere om eksamensformen i Kursuskataloget og eksamensdatoer i Eksamensplanen.

Reeksamenstilmelding: Ønsker du at tilmelde dig reeksamen i det/de fag, som du ikke har bestået, skal du sende en mail til: meritoptag@ifs.ku.dk inden for eksamenstilmeldingsperioderne. 

Vær opmærksom på at re-eksamensformen kan ændre sig. Hvis du vil deltage i reeksamen to semestre efter, du deltog i et valgfrit kursus, skal du aflægge eksamen som en fri skriftlig opgave uden for kursus regi. Det gælder uanset om valgfaget udbydes igen med samme titel (Eksamensformen i Offentlig Ret er altid en mundtlig synopsis-eksamen). Du skal skrive eksamen i det pensum, der var på kurset, da du deltog i det.

Udover at sende en mail til: meritoptag@ifs.ku.dk skal du udfylde en blanket, som du kan finde på KUnet under Tilmelding til eksamen: "Hvordan tager jeg eksamen i et valgfrit kursus, jeg har været tilmeldt for to semestre siden eller mere?"

Vil du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg (ved 3 opbrugte eksamensforsøg), skal du søge det gennem studienævnet på din egen uddannelse. 

Meritoverførsel: Husk! Du skal selv sørge for en eventuel senere meritoverførsel til din uddannelse. Det sker gennem Studienævnet på dit hjeminstitut. Kontakt Studievejledningen på dit hjeminstitut, hvis du har spørgsmål til hvordan meritoverførslen finder sted.