Studerende på statskundskab. Foto: Sara Galbiati

Hvem kan blive meritstuderende?

Hvis du læser på et andet universitetsstudie, men gerne vil tage enkelte kurser på Institut for Statskundskab, skal du søge om at blive meritstuderende. Meritstuderende optages på ét eller flere kurser for ét semester ad gangen.

Du skal som meritstuderende på Institut for Statskundskab have bestået min. 30 ECTS inden for de politologiske kernefagområder:

 • Komparativ politik
 • International politik
 • Offentlig forvaltning og politik
 • Politisk teori
 • Samfundsvidenskabelig metode

Det ovenstående krav gælder ikke for kurser på første år/første del af progressionskurserne på første år: Dansk og Komparativ Politik 1/International Politik 1/Politisk Teori 1. Det er et krav, at første del(e) af et progressionskursus er bestået, førend du kan blive optaget på kursus nummer 2 og 3. 

Derudover er det et krav, at studerende skal have bestået kurser inden for subdisciplinen international politik for at kunne tage valgfag inden for dette område og tilsvarende inden for subdisciplinerne offentlig forvaltning og politik, politisk teori, komparativ politik og samfundsvidenskabelig metode for at kunne tage valgfag inden for disse områder.

Søger du fag med specifikke adgangskrav, skal du dokumentere at kravene er opfyldt:

Du skal have bestået Matematik på B-niveau for at blive optaget på Økonomi 1 og Økonomi 2, samt Metode 1, Metode 2 og Metode 3.

Hvis du allerede er færdiguddannet, men ønsker at tage enkelte fag, kan du blive optaget på Åbent Universitet.

Hvilke kurser kan man søge som meritstuderende?

Du kan finde kurser udbudt af Institut for Statskundskab i KU’s kursuskatalog: www.kurser.ku.dk

Kurser for forårssemestret offentliggøres 1. november og kurser for efterårssemestret offentliggøres 1. maj.

Meritstuderende kan søge om optagelse på alle kurser udbudt af Institut for Statskundskab på nær

 • kurser som er en del af en kernefaglig linje (engelsk: core subject tracks)
   
 • obligatoriske kurser på kandidatuddannelsen i Sikkerheds- og Risikoledelse (Security Risk Management, Security Studies, Political Risk Analysis, Knowledge, Production and Evaluation, Organization and Risk)
   
 • kurset Samfundsfag: Profession og Praksis

Alle pladserne på kurserne bliver fordelt via lodtrækning.

Hvordan bliver man meritstuderende?

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU ved at udfylde en af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge hvis du ikke er aktiv KU studerende.

Ansøgning om meritindskrivning som KU studerende

Ansøgning om meritindskrivning som studerende ved andet universitet

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.  

(blanketterne er kun aktive når ansøgningsrunden åbner). 

Da kurserne på Statskundskab er pladsbegrænsede, er det en god ide at tilføje 1-2 ekstra kursusønsker, såfremt et ønsket kursus skulle være fyldt op. Det er ikke muligt at komme på en venteliste.

Forhåndsgodkendelse

Derudover, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Kan du ikke nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at eftersende den. Brug den relevante blanket nedenfor, når du skal eftersende din forhåndsgodkendelse.

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse som KU studerende

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse som studerende ved andet universitet.

Eftersendelse af anden dokumentation - Meritstuderende

Nødvendige bilag

Der skal vedlægges eksamensudskrift, som dokumentation for beståede ECTS på igangværende uddannelse. Har du endnu ikke bestået nogle ECTS, skal du vedlægge dokumentation for din indskrivning på uddannelsen.

Forhåndsgodkendelse fra Studienævn på igangværende uddannelse skal vedlægges med meritansøgningen eller eftersendes senest den 15. august (efterårssemesteret) eller 15. januar (forårssemesteret). Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen hvilke fag samt hvor mange ECTS, der kan meritoverføres til igangværende uddannelse.

Vær opmærksom på, vi kan desværre ikke tilmelde dig flere ECTS end du har fået godkendt og kan få meritoverført på din studieramme.

Er du ikke EU/EØS-statsborger, skal du vedlægge din opholdstilladelse.

Optagelse

Du vil senest seks uger efter ansøgningsfristen få besked om, hvorvidt du er optaget. Når du er optaget skal du finde dit KU brugernavn og lave password her: https://om.ku.dk/organisation/administration/it/hjaelp-til-login/ med NemID.

ID-kort bestiller du på kunet.ku.dk under selvbetjening ved at uploade et billede, pinkoden til ID-kortet finder du samme sted.

Du kan kontakte KU-IT ved tekniske problemer på telefon: 35 32 32 32 eller ved at lave en sag på: https://serviceportal.ku.dk/.

Indskrivning som meritstuderende gælder kun for ét semester.

Eksamen

Ved tilmelding til kurserne bliver du automatisk eksamenstilmeldt. Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed for eksamensafmelding, medmindre du kan dokumentere at dit hjemstudie godkender afmeldingen. Du kan læse mere om eksamensformen i Kursuskataloget og eksamensdatoer i Eksamensplanen.

Reeksamenstilmelding

Ønsker du at tilmelde dig reeksamen i det/de fag, som du ikke har bestået, skal du sende en mail til kurser@ifs.ku.dk inden for eksamenstilmeldingsperioderne (perioder fremgår på studiesiderne på KUnet)

Vær opmærksom på at re-eksamensformen kan ændre sig 

Hvis du vil deltage i reeksamen to semestre efter, du deltog i et valgfrit kursus, skal du aflægge eksamen som en fri skriftlig opgave uden for kursus regi. Det gælder uanset om valgfaget udbydes igen med samme titel. Du skal skrive eksamen i det pensum, der var på kurset, da du deltog i det.

(NB: Eksamensformen i Offentlig Ret er altid en mundtlig synopsis-eksamen). 

Ved tilmelding til eksamen to semestre efter, du deltog i et valgfrit kursus, skal du skrive en mail til meritstuderende@samf.ku.dk og udfylde en blanket, som du kan finde på KUnet under Tilmelding til eksamen: "Hvordan tager jeg eksamen i et valgfrit kursus, jeg har været tilmeldt for to semestre siden eller mere?"

Vil du søge om dispensation til et ekstra eksamensforsøg (ved 3 opbrugte eksamensforsøg), skal du søge det gennem studienævnet på din egen uddannelse. 

Meritoverførsel: Husk! Du skal selv sørge for en eventuel senere meritoverførsel til din uddannelse. Det sker gennem Studienævnet på dit hjeminstitut. Kontakt Studievejledningen på dit hjeminstitut, hvis du har spørgsmål til hvordan meritoverførslen finder sted.