Organisation og ledelse

Introduktion

Høj organisatorisk performance opstår ikke af sig selv. Organisation og ledelse har afgørende betydning for fastholdelse og fremme af graden, hvormed organisationer formår at indfri mål og målsætninger. Er du interesseret i at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for organisation og ledelse? Så er den kernefaglige linje i organisation og ledelse måske noget for dig.

Den kernefaglige linje i organisation og ledelse er for studerende, der er motiverede for at opbygge stærke kompetencer inden for god organisation og ledelse – til brug på både det offentlige og private arbejdsmarked. Den kernefaglige linje danner en solid teoretisk og empirisk basis både for en fremtidig lederkarriere og for øvrige jobstillinger, hvor analyse af og forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger er centrale kvalifikationer.

Opbygning af den kernefaglige linje

Den kernefaglige linje i organisation og ledelse består af to obligatoriske kurser, som begge skal tages på det samme efterårssemester:

 • Offentlig styring og ledelse (15 ECTS)
   
 • Organisationsanalyse (7,5 ECTS)

Forud for hvert efterårssemester vil der bliver udviklet en specifik kompetenceprofil for begge af de to obligatoriske kurser. Disse kompetenceprofiler kan dog løbende ændres alt efter undervisergruppens vurdering af relevans. Du kan se kompetenceprofilerne efter 1. maj på www.kurser.ku.dk

Læs om hele opbygningen af kandidatuddannelsen i Statskundskab.

Hvorfor skal jeg tage en kernefaglig linje i organisation og ledelse?

Du er interesseret i organisation og ledelse:
Den kernefaglige linje er for studerende, der er motiverede for at arbejde med organisatoriske og ledelsesmæssige emner og problemstillinger på et højt fagligt niveau, både teoretisk og empirisk. Den kernefaglige linje giver mulighed for at opbygge en bred og dyb forståelse for organisation og ledelse i både offentlige organisationer og private virksomheder. Den kernefaglige linje vægter både teoretisk fordybelse og indsigt i omsætning af teori til praksis. De to obligatoriske kurser understøtter hinanden, og der er indtænkt progression mellem fagene.

Du vil gerne være en del af et fagfællesskab med andre studerende på kandidatuddannelsen, der har samme faglige interesser som dig selv. Der optages max. 40 studerende på den kernefaglige linje. De studerende vil tilbringe mange timer sammen hver uge i det efterårssemester, hvor den kernefaglige linje afvikles. Undervisergruppen bag den kernefaglige linje vil igennem forskellige læringsaktiviteter understøtte etableringen af et aktivt læringsmiljø omkring den kernefaglige linje. Det betyder, at alle studerende forventes at deltage aktivt både på og mellem timerne, herunder indgå i diskussioner og gruppearbejde mv. De forskellige læringsaktiviteter vil understøtte faglig fordybelse og refleksion samt træne de studerendes formidlingskompetencer.

Kompetencer

Den kernefaglige linje i organisation og ledelse bidrager til at øge de studerendes viden og færdigheder vedrørende organisation og ledelse gennem faglig fordybelse i emner og problemstillinger baseret på politologiske forvaltningstilgange. Med fokus på tre centrale temaer –organisation, styring, og ledelse –sætter den kernefaglige linje de studerende i stand til selvstændigt og kritisk at udvælge og anvende politologisk og samfundsvidenskabelig teori og metode til at gennemføre egne analyser af faglige problemstillinger på et højt akademisk niveau. 

Den kernefaglige linje i organisation og ledelse skal på den baggrund kvalificere de studerende til:

 • Varetagelse af højt kvalificerede akademiske funktioner på arbejdsmarkedet inden for den kernefaglige linjes område, både i den offentlige og private sektor, fx ledelsesfunktioner samt HR- og konsulentfunktioner med fokus på udvikling, styring og evaluering
         
 • Deltagelse i videnskabeligt arbejde
         
 • Videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelse
         
 • Bestridelse af akademiske jobfunktioner generelt både inden for den offentlige og den private sektor

Viden

 • Redegøre og reflektere over teorier, metoder og problemfelter inden for organisation og ledelse på et højt videnskabeligt niveau baseret på en videregående og velfunderet viden om den kernefaglige linjes emneområder
 • Selvstændigt identificere og forholde sig kritisk til feltets teorier og metoder samt relevante praksisfænomener og udviklingstendenser

 • Anvende sin faglige viden fleksibelt og alsidigt til at ræsonnere over styrker og svagheder ved anvendelse af teorier og metoder i konkrete forsknings-, analyse- eller arbejdssammenhænge

Færdigheder

 • Planlægge og gennemføre systematiske og velfunderede analyser af problemstillinger inden for organisation og ledelse – og i denne forbindelse kunne vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige teorier og metoder
         
 • Omsætte teoretisk, metodisk og empirisk viden til praksis i empiriske analyser inden for den kernefaglige linjes emneområder
         
 • Udarbejde analyse- og evalueringsmodeller i en videnskabelig eller praktisk kontekst, herunder træffe kvalificerede og velbegrundede beslutninger om løsningsmodeller samt perspektivere brugen af disse
         
 • Argumentere selvstændigt, analytisk, kritisk og systematisk på et højt akademisk niveau i dialog om faglige problemstillinger inden for den kernefaglige linjes emneområder

Kompetencer

 • Arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og med overblik – under hensynstagen til tidsrammer og akademiske kvalitetskrav
         
 • Lede, planlægge og gennemføre projekter og udviklingsarbejde i en organisatorisk- og/eller ledelsesmæssig kontekst
         
 • Bestride akademiske jobfunktioner inden for den offentlige og private sektor i ind- og udland med særligt henblik på organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger
        
 • Videreuddanne sig inden for de centrale politologiske fagområder, fx ved opnåelse af ansættelse som ph.d.-studerende
        
 • Varetage sin faglige videreudvikling og specialisering i et livslangt læringsperspektiv

Tilmelding til den kernefaglige linje

Du kan læse mere om tilmeldingsprocessen på din studieinformationsside på KUnet.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål til den kernefaglige linje, så kan du kontakte Lene Holm Pedersen. Har du praktiske spørgsmål til tilmelding, eksamensformer eller studieplanlægning, så kan du kontakte Studievejledningen.