Politisk adfærd

Introduktion

Den kernefaglige linje i politisk adfærd giver studerende mulighed for at fordybe sig i politisk adfærd samtidig med, at de udbygger deres færdigheder inden for relevante analysemetoder. 

Studiet af politisk adfærd søger at måle og forklare individers politiske handlinger og holdninger.  Evnen til at analysere og forstå politisk adfærd er en kernekompetence for politologer. Forskning i politisk adfærd spænder vidt fra klassiske områder som vælgeradfærd, politisk deltagelse, politisk kommunikation og (politiske) værdier til mere specifikke emner såsom holdninger til forskellige politiske spørgsmål (fx immigration, skat, eller EU), betydningen af politiske skandaler, eller effekten af valgkampe på befolkningens stemmeadfærd.

Uafhængigt af fokus er formålet at forstå, hvad der skaber, ændrer og fastholder individernes politiske holdninger og adfærd i en given samfundsmæssig kontekst. Til det formål anvendes primært kvantitativ metode, og denne metodiske tilgang udgør derfor et centralt element i den kernefaglige linje. Studerende på den kernefaglige linje får således et indgående kendskab til avancerede forskningsdesign og statistiske metoder, ligesom deres analytiske evner styrkes mere generelt.

Opbygning af den kernefaglige linje

Den kernefaglige linje i politisk adfærd indeholder to obligatoriske kurser, som begge skal tages på det samme efterårssemester:

 • Politisk Adfærd (15 ECTS)
   
 • Videregående kvantitative metoder i studiet af politisk adfærd (7,5 ECTS)

Forud for hvert efterårssemester vil der bliver udviklet en specifik kompetenceprofil for hvert af de to obligatoriske kurser. Disse kompetenceprofiler kan dog løbende ændres alt efter underviser vurdering af relevans. Du kan se dem efter 1. maj på www.kurser.ku.dk

Læs om hele opbygningen af kandidatuddannelsen i Statskundskab

Hvorfor skal du tage den kernefaglige linje i politisk adfærd?

Fordi du gerne vil have en bedre forståelse af politisk adfærd og politiske processer:
Mange politiske tiltag har som formål at påvirke borgernes adfærd og i den sammenhæng bidrager den politiske adfærdsforskning med en forståelse af, hvilke konsekvenser den førte politik kan forventes at have for menneskers adfærd. Som eksempel kan nævnes betydningen af anvendelse af performance mål i den offentlige sektor (fx offentliggørelse af skolers karaktergennemsnit). Her kan den politiske adfærdsforskning bidrage med viden om, hvordan befolkningen reagerer på performance information og dermed udgøre et oplyst grundlag at føre politik på. 

Fordi du gerne vil være dygtigere til anvendt kvantitativ metode:
Avancerede kvantitative metoder anvendes i stigende grad inden for forskningen i politisk adfærd (og i det hele taget) såvel som i mange jobfunktioner. Derfor vil der være et stort fokus på disse metoder i den kernefaglige linje, specifikt deres konkrete anvendelse i forhold til forskellige problemstillinger. Vi fokuserer på at anvende metoderne og ikke mindst på at formidle analysernes resultater.

Fordi du gerne vil opleve faglig progression: 
Den kernefaglige linje vil sikre en større faglig progression og sammenhæng for de studerende, hvilket vil sætte dem i stand til at gennemføre større, mere komplekse studier af politisk adfærd og holdninger. Dette vil ultimativt føre til dygtigere kandidater, som dermed også vil blive endnu mere attraktive for arbejdsmarkedet.

Fordi du gerne vil målrette din uddannelse mod arbejdsmarkedet:
Med baggrund i denne kernefaglige linje vil kandidaterne have en stærk profil – emnemæssigt såvel som analytisk – som i stigende grad efterspørges af en bred vifte af arbejdsgivere (fx anvendelsesorienterede kvantitative metoder). De vil således både appellere til stillinger som eksplicit omhandler politisk adfærd (fx som konsulenter, eller medarbejdere i et politisk parti, en interesseorganisation eller lignende), som dækker politisk adfærd (fx journalister), og som påvirker politisk adfærd (fx inden for politisk kommunikation). Det ligger ligeledes lige for at anvende indsigter fra forskningen i politisk adfærd i markedsanalyser og analyser af brands, som i stigende grad efterspørges af private virksomheder.

Endelig vil denne kernefaglige linje, som følge af det metodiske fokus, målrette de studerende mod en lang række stillinger som forudsætter stærke analytiske kompetencer (fx analytikerfunktioner i ministerier eller i private organisationer). I relation til målretningen mod arbejdsmarkedet er det også ambitionen at indgå partnerskaber med forskellige organisationer og virksomheder, som er potentielle aftagere af kandidater med baggrund i denne kernefaglige linje. Disse partnerskaber vil bl.a. indebære, at aftagerne leverer inputs til, hvordan den kernefaglige linje kan blive så relevant som muligt i forhold til deres arbejdsopgaver (se foreløbige udtalelser fra eksterne parter nederst), ligesom det også kunne være i form af at levere empirisk materiale (”cases”), som vi arbejder med i undervisningen.

Fordi du ønsker aktiverende og interagerende undervisning:
Vi vil levere aktiverende, forskningsbaseret undervisning, idet forskerne bag den kernefaglige linje alle er aktive forskere inden for forskellige grene af den politiske adfærdsforskning.

Fordi du gerne vil indgå i stærkere relationer med underviserne:
Som en konsekvens af at man på den kernefaglige linje følger to kurser med de samme undervisere bliver det muligt at knytte tættere bånd – både mellem studerende og undervisere samt internt mellem de studerende. Det betyder større gensidig forpligtelse med bedre undervisning til følge. Holdfølelsen vil også styrkes gennem forskellige forskningsarrangementer og events i regi af Center for Valg og Partier.

Kompetencer

Den kernefaglige linje i politisk adfærd vil give de studerende følgende kompetencer:

 • Overblik over centrale debatter inden for forskningen i politisk adfærd
         
 • Evnen til at identificere og differentiere centrale teoretiske perspektiver på politisk adfærd
         
 • Evnen til at gennemføre en informeret analyse af hvordan politiske tiltag påvirker (politisk) adfærd
          
 • Grundigt kendskab til forskellige teknikker til indsamling af kvantitative data samt avancerede kvantitative metoder til analyse af politisk adfærd og andre politologiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger
         
 • Evnen til at identificere den mest hensigtsmæssige metode til analyse af en given problemstilling, gennemføre denne analyse samt formidle resultatet
         
 • Evnen til at reflektere kritisk over egne og andres analyser baseret på anvendelse af avancerede statistiske metoder

Særlige aktiviteter for studerende på den kernefaglige linje:
I løbet af semesteret afholdes særlige arrangementer for de studerende, der følger den kernefaglige linje. Det kunne inkludere faglige arrangementer med de aftagere, vi har været i dialog med omkring den kernefaglige linje, f.eks. konsulentbureauer og politiske aktører, og seminarer hvor forskere – international såvel som fra IFS – præsenterer ny forskning i politisk adfærd og kvantitativ metode. Desuden vil vi oprette læsegrupper og en facebookside for faget.

Underviserne og gæsteforelæserne i efterårets fag vil igennem undervisningen give idéer til specialeemner. 

Undervisere

Der er en række af ph.d.-studerende, post.doc. og fastansatte undervisere, der bidrager til at undervise og vejlede på den kernefaglige linje: Kasper Møller Hansen, Peter Thisted Dinesen, Asmus Leth Olsen og Frederik Hjorth.

Derudover inddrages internationale forskere og eksterne lektorer i den kernefaglige linje, når det er relevant og kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer i politisk adfærd og kvantitativ metode.

Tilmelding til den kernefaglige linje

Du kan læse mere om tilmeldingsprocessen på din studieinformationsside på KUnet.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål til den kernefaglige linje, så kan du kontakte Peter Thisted Dinesen. Har du praktiske spørgsmål til tilmelding, eksamensformer eller studieplanlægning, så kan du kontakte Studievejledningen

Foreløbige kommentarer fra aftagere

”Den påtænkte [kernefaglige linje] ud fra den foreliggende beskrivelse ser både seriøs, ambitiøs og særdeles anvendelig ud. Dels som et kvalificeret afsæt for videre forskning på området men endnu væsentligere som trædesten for, at de studerende kan positionere sig stærkt til arbejdsmarkedet uden for universiteterne… kandidaterne med kombinationen af faglig specialisering inden for vælgeradfærd og kvantitativ metode vil have overordentlig gode muligheder på det private arbejdsmarked – en kvalitet som må formodes at blive stadig stigende efterspurgt i de kommende år. Der er ganske kort vej fra studiet af vælgeradfærd til viden om forbruger- og kundeadfærd mere generelt.”
Thomas Yung Andersen, Partner & Managing Director Nordic, Epinion 

”[Den kernefaglige linje] virker meget relevant. I moderne politisk kommunikation er vi efterhånden nået væk fra en grov opdeling af vælgerne i 'rød og blå'. Det er efterhånden også ved at gå op for flere og flere, at vælgere ikke altid agerer rationelt. Hvis politologien skal følge med, skal man låne mere og mere fra grene som behavioural economics, marketing og psykologi, som har ført til spændende nye indsigter i mange virksomheder og organisationer. Her er en [kernefaglig linje] i politisk adfærd en glimrende nyudvikling indenfor statskundskaben.”
Jacob Packert, Kampagneansvarlig, Radikale Venstre 

”Danske Regioner hilser den nye [kernefaglige linje] velkommen, og ser gode muligheder i de kompetencer, der er i fokus på [den kernefaglige linje]. En politisk organisation er afhængig af medarbejdere, der forstår den politiske kultur, og som har kompetencerne til at analysere de dybere sammenhænge bag den politiske adfærd.”
Adam Wolf, Administrerende direktør, Danske Regioner 

”Hos Rambøll er vi meget interesserede i kandidater med solid forståelse for, hvilke faktorer der har betydning for samfundsfaglige fænomener. Eksempelvis borgeres brugeroplevelser med den kommunale service eller kunders loyalitet over for et brand. I det lys vil en kandidat med dette fags viden om præferencedannelse være interessant på en række af vores forretningsområder.  Konsulenter, der er i stand til at gennemføre komplekse analyser og problemløsning på et højt metodisk niveau på kort tid, kan komme rigtig langt hos Rambøll. Derfor kan kandidater, der har fulgt dette forholdsvis intensive og metodiske fag, optimere deres profiler ift. karrieremuligheder hos Rambøll.”
Tune Bergholt Hammer, Chefkonsulent, Rambøll.